محصولات w&w

محصولات  w&wاین برند درسال 1980 در کره جنوبی توسط پارک کیونگ تاسیس شد .w&w  تمام تمرکز خود را بر روی کمان ریکو قرار داده و همواره مورد توجه  ورزشکاران این رشته  به دلیل دقت و ثبات کمانهای قرار داشته. همچنین  w&w  به دلیل  تولید بی نقص در  قطعات کمان ریکو طرفداران زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده است.
محصولات w&w

تیراندازی w&w

کمان ریکرو  w&w

کمان ریکرو w&w

کمان کامپوند  w&w

کمان کامپوند w&w

تجهیزات جانبی  w&w

تجهیزات جانبی w&w